Технологическая карта урока (2класс). Е. Танова. Кышкы ыржыгаш.

Предмет: Начальные классы
Категория материала: Конспекты
Автор: Доржу Алина Энхбаяровна это Вы?
Тип материала: Документ Microsoft Word (docx)
Размер: 20.58 Kb

Эрттирген ай, хуну, чылы: _____________________________________________

Темазы: Е. Танова. Кышкы ыржыгаш.

Сорулгалары: 1. Шулук чогаалдарын номчуп билири, утказын сайгарары,ун аянын таарыштырары.Шулукту доктаадыры.

Универсалдыг ооредилгенин ажыл-чорудулгазы:

Билиг: шүлүк тургузуу, эге рифма, строфа, очулга, аянныг номчулга.

Мергежили: Тыва чону база дылын унелеп билир; шулуктун эге аяннажылгазын шингээдип алган; аянныг номчулганын негелделерин сагывышаан номчуп билир. «Хуулгаазын сос»: сос-биле ажыл; шулукту шээжи-биле аянныг чугаалаары. Чурук-биле ажыл.

Дерии: ѳѳредилге ному, кыдырааш, самбыра.

Кичээлдиң чорудуу.

Ι.Организастыг кезээ.

ΙΙ. Уругларнын кичээлче бедик кѳдүрлүүшкүн оттурары.

Э.Кечил-оол.

Эртем-билиг бедиинче.

Эртем билиг чедип аары –

Ээрем далай кежери дег,

Кадыр туруг шыпшыындыва

Халбактанып унери дег.

Чугле эрес кызымакай

Чуткулдуглер ону чедер!

IV. Чаа тема-биле ажыл.

Богун Е. Танованын «Кышкы ыржыгаш.» деп шулуун номчуп таныжар бис.ТАНОВА Екатерина Туктуг-ооловна 1930 чылдын март 27-де Сут-Хол кожууннун, Суг-Аксынга торуттунген. Чогаалчынын, уругларга бижээн баштайгы «Хараачыгай» деп шулуу 1952 чылда «Сылдысчыгаш» солунга парлаттынган. Оон бир дугаар «Дамырак» деп шулуктеринин ному 1964 чылда чырыкче унген. Ол уругларга «Ном», «Бичии чолаачы», «Чеченмаа», «Адар Маадыр» деп шулуктерни бижээн. Бичиилерге чечен чугаалары «Ийи ийи» деп ат-биле 1967 чылда парлаттынган. Е. Танова С. Михалковтун, С. Маршактын, И. Тургеневтин, Т. Шевченконун, чогаалдарын тыва дылче очулдурган. ССРЭ-нин, чогаалчылар эвилелинин кежигуну (1981), Тыванын; улустун чогаалчызы.

Сѳзүглелди башкы аянныг номчуур.Номчаан чүүлүн утказын чоорту, бир кезээн номчааш-ла, уруглар биле сайгарып, билдинмес сѳстерни тайылбырын кылыр.

Словарь-биле ажыл _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аянныг номчулга. Шулукту бедик кодурлуушкуннуг, алгап-йорээн болгаш чоргаар аянныг номчунар.

5. Рефлекция.

- Кым чуну билип алды?

- Кымга кичээл солун болду?

- Бодун унелеп демдектерден салыр.

6. Онаалга.

Скачать

Полезно? Поделись с другими:

Просмотров: 92   Скачиваний: 27

Если Вы являетесь автором этой работы и хотите отредактировать, либо удалить ее с сайта - свяжитесь, пожалуйста, с нами.

Посмотрите также: