Ашык сабак Тракторлар курылғысы

Предмет: История
Категория материала: Другие методич. материалы
Автор: Макажанова Саяна Капановна это Вы?
Тип материала: Документ Microsoft Word (docx)
Размер: 37.07 Kb

1. Іштен жанатын қозғалтқыш қандай энергия түрін өндіреді?B) механикалық;

2. Іштен жанатын қозғалтқыштардың қандай түрлері болады?D) карбюраторлық, дизельді;

3. Іштен жанатын қозғалтқыштарда қандай механизмдері  болады?  C) қиралан-бұлғақты, газ тараткыш;         

4. Іштен жанатын қозғалтқыштарда қандай жүйелері болады?E)  салқындату, майлау, қоректендіру 5. Іштен жанатын қозғалтқыштар цилиндр санына байланысты қандай болады?D)  бір немесе көп цилиндрлі; 6.  Іштен жанатын қозғалтқыштар цилиндрлерінің орналасуына байланысты қандай болады?E)  бірқатарлы немесе V- тәрізді 7. Іштен жанатын қозғалтқыштар ырғақ санына байланысты қандай болады?A) екі немесе төрт ырғақты; 8. Іштен жанатын қозғалтқыштар қолданатын отын түріне байланысты қандай болады?B)  газ, сұйық (бензиндік, дизельді 9. Іштен жану қозғалтқыштарынының жұмыс циклында қанша  ырғақ жүзеге асады?  B) 4; 10. Іштен жану қозғалтқыштарынының жұмыс циклында қанша  үрдіс жүзеге асады? E) 5. 11. Екі ырғақты іштен жану қозғалтқыштарында бір жұмыс циклы иінді біліктің қанша градусқа бұрылғанында жүзеге асады?A) 3600 12. Төрт ырғақты іштен жану қозғалтқыштарында бір жұмыс циклы иінді біліктің қанша градусқа бұрылғанында жүзеге асады?C)  7200       13. Піспектің жүріс жолы дегеніміз не?D) ЖМН және ТМН арақашықтығы;      14. Цилиндрдің жұмысшы көлемі дегеніміз не ?C) ЖМН және ТМН аралығындағы көлем;       15. Цилиндрдің толық көлемі дегеніміз не?D) жану камерасы мен жұмысшы көлемдерінің қосындысы; 16. Жұмыс циклының үрдістерінің орындалу реті қандай?A) кіргізу, қысу , жану,  пайдалы жұмыс, шығару 17. Қиралан-бұлғақты механизм неге қажет?   E) піспектің түзу сызық қозғалысын иінді білітің айналмалы қозғалысына айналдыруға.       18. Піспек не үшін қажет?E) газ қысымын қабылдауға. 19. Піспек сақиналарының қандай түрлері боладB) компрессиялық, май сыдырғыш 20. Піспек үстіндегі кеңістіктен газдарды төменгі кеңістікке өткізбеу қызметін не атқарадыC) компрессиялық сақина; 21. Цилиндр бетіндегі майлау майын не жинап түсіреді?D) май сыдырғыштық сақина;      22. Піспектің жоғарғы бөлігінің өлшемінің төменгі бөлігінің өлшемінен айырмашылығы болады ма?A) жоғарғы бөлігінің өлшемі төменгі бөлігінің өлшемінен кіші;                                                                                                                               23. Піспекпен бұлғақтыы не жалғастырады?D) саусақ;     24. Иінді білікпен бұлғақ аралығына қандай мойынтірек қойылады?B) сырғанамалы;    25. Иінді білікте қандай мойындар болады? E) тіректі, бұлғақты.      26. Сермер не үшін қажет?C) кинетикалық энергияны жинау үшін;    27. Бұлғақтың  көлденең қимасы не себепті екітаврлы жасалады?E) жеңілдету, беріктігін арттыру үшін.    28. Піспек қандай материалдан дайындаладB) аллюминий қоспаларынан;   29. Төменгі межелілі нүкте дегеніміз не?A) піспек пен йінді білік аралығындағы аз болатын  орналасу жағдайы;       30. Жоғарғы межелі нүкте дегеніміз не?D) піспек пен йінді білік аралығындағы көп болатын  орналасу жағдайы 31. Қираланды-бұлғақты механизмде қандай бөлшектер жылжымалы топқа жатады?B) иінді білік, сермер, піспек, бұлғақ, піспек сақиналар 32. Қираланды-бұлғақты механизмде қандай бөлшектер жылжымайтын топқа жатады?E) цилиндр блогы, картер, цилиндр гильзалары, картер блогының қақпағы. 33. Қозғалтқыштың суретінде бұлғақ қандай номермен көрсетілген ?  B) 11;            34. Қозғалтқыштың суретінде цилиндр қандай номермен көрсетілген?  D) 5;            35. Қозғалтқыштың суретінде иінді білік қандай номермен көрсетілген ? C) 12;     36. Қозғалтқыштың суретінде піспек қандай номермен көрсетілген ?A)  6;                      37. Қозғалтқыштың суретінде сермер қандай номермен көрсетілген ? Е) 14. 38. Қозғалтқыштың суретінде үлестіруші білік қандай номермен көрсетілген ?  E) 8. 39. Цилиндрдің «айнасы» деп нені айтады? D) цилиндр гильзасының ішкі үстірті; 40. Піспек сақинасының құлпы деген не?B) сақинаның кесілген кертігі;          41. Піспекте піспек сақинасы немен бекітіледB) тоқтатқыш сақиналармен; 42. Газ таратқыш механизмі неге қажет?C) цилиндр ішіне ауаны немесе жанғыш қоспаны беруге және пайдаланған газды шығаруға;     43. Клапандары жоғары орналасқан газ таратқыш механизмнің артықшылдығы неде?A) жану камерасының пішіні ұтымды болғандықтан қысу дәрежесі жоғары, цилиндр толтыруы жақсы; 44. Клапандардың ашылу және жабылу мезеттерін (иінді біліктің айналу градусымен өрнектеледі) қалай айтады?E) газ тарату фазасы.    45. Неге күйенте тең иінді емес?D) клапан жүрісін үлкейту үшін;   46. Үлестіру біліктің айналыс жиілігі иінді біліктің айналыс жиілігімен салыстырғанда қандай болады?E) екі есе кіші. 47. Клапан оқтамасын серіппе тәрелкесімен бекітуге қанша сухарик керек?A) екі;    48. Клапанды ұясына тығыз тұруына кім себепті?B) серіппе;      49. Енгізу клапаны шығару клапанынан айырмашылығы неде?C) диаметры бойынша; 50. Газ таратқыш механизмінде итергіш не үшін қажет?D) қозғалысты клапанға беру үшін;     51. Газ таратқыш механизміндегі бөлшектерді атаныз.A) итергіш, клапан ұясы, сухариктер, итергіш бағыттаушы, клапан тәрелкесінің серіппелері; 52. Газ таратқыш механизмінде не себепті жылулық саңылау болады?E) қызғанда бөлшектер кептелмеуі үшін. 53. Газ таратқыш механизмінде саңылау немен реттеледі?A) реттеуіш винтпен;    54. Газ таратқыш механизмінде жылулық саңылау қай жерінде тексереді?B) күйенте және клапан аралығында;   55. Газ таратқыш механизміндегі итергіш пен қарнақ немен көтеріліп түсіріледі?D) жұдырықшамен;   56. Газ таратқыш механизміндегі серіппе не үшін қажет?E) клапанды алғашқы жағдайына келтіруге. 57. Газ таратқыш механизмінің жетегі қалай жүзеге асырылады C) иінді біліктен тісті жұппен; 58. Газ таратқыш механизміндегі клапан бір циклда неше рет орнын өзгертеді?B) 1;       59. Газ таратқыш механизмінің қандай клапандары болады?A) кіргізу, шығару; 60. Газ таратқыш механизмінің клапандарының өлшемдерінде айырмашылық болады ма?D) болады; 61. Клапандардың бірін - бірі жабуы қай сәтте болады?E) екі клапан ашық болғанда. 62. Жанғыш қоспа дегеніміз не?C) ауа мен отын қоспасы; 63. Жұмысшы қоспа дегеніміз не?A) ауа, отын, қалдық газдар қоспасы;    64. Іштен жану қозғалтқыштары жұмысшы қоспаның тұтануына байланысты қандай болады?E) ұшқыннан. 65. Салқындату жүйесі не үшін қажет?D) қозғалтқы қызып кетпеуден сақтау үшін 66. Салқындату жүйесінің қандай түрлері болады?E) ауалы , сұйықты. 67. Салқындату сұйығы ретінде не қолданылады?B) су, тосол, антифриз; 68. Ауалы салқындату жүйесі не себепті кеңінен қолданылмайды? E) әртүрлі режимде салқындату мүмкіндігінің төмендігінен. 69. Сұйықты салқындату жүйесінде термостат не үшін қажет?C) жүйедегі температураны реттеуге; 70. Салқындату жүйесінде радиатор қандай қызмет атқарады?A) сұйықты салқындатуға; 71. Салқындату жүйесінде желдеткіш қандай қызмет атқарады?D) ауа ағынын жасауға; 72. Салқындату жүйесі атмосферамен не арқылы байланысады?B) буауалы клапан арқылы;     73. Ауалы салқындату жүйелі қозғалтқыштардың цилиндрлерінде қабырға неліктен жасалған?E) салқындату ауданын ұлғайту үшін. 74. Сұйықты салқындату жүйесінде пайда болған қақтың қандай әсері болады?C) жылуөткізгіштік төмендейді;    75. Сұйықты салқындату жүйесінде қыс мезгілінде жұмыстан кейін қандай сұйықты төгу міндетті?A) суды; 76. Сұйықты салқындату жүйесіндегі температура шамасын кандай құрылыммен анықтауға болады?A) датчикпен;   77. Салқындату жүйесіндегі температураның жоғарылауы қозғалтқыш жұмысына қандай әсерін тигізеді?D) детонация болуы мүмкін;    78. Салқын қозғалтқыштың қыздырылу уақытын қысқарту үшін не жасалады?B) радитордың алдын жабады;     79. Антифриз деген не?C) төмен температурадағы қатпайтын сұйық; 80. Кандай жүйе козғалтқыш картер тұғырығынан (поддон) отын, конденсат буларын және пайдаланған газдарды шығаруын 81. Карбюратор не үшін қажет?B) жанғыш қоспаны жану камерасына беру үшін; 82. Дизельді қозғалтқыш карбюраторлық қозғалтқыштан немен ерекшелінеді?B) қысым арқылы жанғыш қоспаның тұтануы; 83. Дизельді қозғалтқыштың оттық жүйесіне не жатады?D) сорғы, форсункалар;   84. Механизмдердің үйкеліс беттеріне майды қандай сорғы қолданылады?A) тістегерішті сорғымен;    85. Үлестіруіш біліктің жұдырықшалары қандай тәсілмен майланады?C) шашыратып;   86. Үлестіруіш біліктің мойынтіректері қандай тәсілмен майланады?C) қысыммен;   87. Майлау жүйесінде май қысымын немен шектеледі?E) редукциялық клапанмен. 88. Қандай құрал майды картерден алады және оны бастапқы сүзгіден өткізеді?E) майқабылдағыш. 89. Майлау жүйесінде май қысымы қандай себебтен төмендейді?D) газ таратқыш механизмінің клапандардың тығыздығының жоюлығынан; 90. Форсунка не үшін қажет?C) жану камерасында отынды жоғарғы қысыммен шашыратады; 91. Құрғақ екпінді ауалық сүзгі екпінді-майлы сүзгіден немен ерекшелінеді?A) май ваннасы жоқ; 92. Қандай жанғыш қоспа бай деп аталады?B) 1кг бензинге < 13 кг ауа;    93. Қандай жанғыш қоспа байытылған деп аталады?E) 1кг бензинге 13-15 кг ауа. 94. Қандай жанғыш қоспа нашар деп аталады?C) 1кг бензинге >16,5 кг ауа; 95. Қандай жанғыш қоспа нашарланған деп аталады?D) 1кг бензинге 15-16,5 кг ауа;   96. Қозғалтқыштың үнемділігін қандай қоспа қамтамасыз етеді?A) нашарланған қоспа;   97. Қандай қоспада қозғалтқыш максималды қуатты арттырады?B) байытылған қоспада; 98. Қандай майлау түрлері болады?C) қысыммен, шашыратумен, аралас; 99. Майлау жүйесі неге қажет?E) майлауға, салқындатуға. 100. Майлау жүйесіндегі май қайда сақталады?A) картер түбінде;   101. Майлау жүйесіндегі май қысымы немен анықталады?C) датчикпен; 102. Енгізу ырғақта піспек қайда жылжыйды, клапандар не істейді?D) піспек төмен жылжыйды, енгізу клапаны ашық, шығару клапаны жабық;     103. Қысу ырғақта піспек қайда жылжыйды, клапандар не істейді?B) піспек жоғары жылжыйды, клапандар жабық;      104. Ұлғаю ырғақта піспек қайда жылжыйды, клапандар не істейді?D) піспек төмен жылжыйды, клапандар жабық; 105. Шығару ырғақта піспек қайда жылжыйды, клапандар не істейді?A) піспек жоғары жылжыйды, енгізу клапаны жабық, шығару клапаны ашық; 106. Қандай ырғақта бұлғақ иінді білікке қысым күшін береді?C) ұлғаюда; 107. Дизельді отында цетан ...

Скачать

Полезно? Поделись с другими:

Просмотров: 7   Скачиваний: 5

Если Вы являетесь автором этой работы и хотите отредактировать, либо удалить ее с сайта - свяжитесь, пожалуйста, с нами.

Посмотрите также:

— Сценарий игры для старшеклассников "Декабристы"
— Обмен опытом. Патриотическое воспитание суворовцев на уроках истории и внеклассных мероприятиях.
— Исследовательская работа "Бородинская битва"
— Обмен опытом. Работа с документами на уроках истории
— Обмен опытом. Воспитание толерантности на уроках истории
— Исследовательская работа по истории "Православные храмы и церкви как отражение истории Новосибирска"
— Самоанализ педагогической деятельности учителя истории
— Исследовательская работа по истории "Новосибирск - "Сибирский Чикаго" как город больших надежд.
— Материал для проекта на тему "Холокост"
— Сценарий литературно-музыкальной композиции "Так начиналась война..."